<

 
IFGL1f0
โครงการศึกษาวิจัยรูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย
code รายการ /item
00   ส่วนนำ
01   บทนำ
02   แนวคิดเกี่ยวกับสวัสดิการแรงงานและการทบทวนวรรณกรรม
03   สวัสดิการแรงงานและกฎหมายด้านสวัสดิการแรงงานในประเทศไทย
04   การศึกษารูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานในต่างประเทศ
05   ผลการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง
06   การวิเคราะห์เปรียบเทียบรูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย
07   สรุปและข้อเสนอแนะ
08   บรรณานุกรม