Title : ประเมินความพึงพอใจต่อฐานข้อมูลนี้
ท่านพึงพอใจต่อฐานข้อมูลนี้เพียงใด/ To what degree does the website satisfy you?
พอใจ/ Moderately Satisfied.
ยังไม่พอใจ/ Not Satisfied.
สิ่งที่ควรปรับปรุง/ What should be improved?
ความรวดเร็วในการใช้งาน
ความสวยงามหน้า Web
ปัญหาจากการสืบค้น (ระบุปัญหาในช่องความคิดเห็น)
อื่น ๆ (ระบุในช่องความคิดเห็น)