แบบเผยแพร่งานวิจัย
 
 1.  ชื่อเรื่อง*
 2.  ผู้วิจัย  
*
ชื่อ-สกุล
หมายเหตุ
   
ชื่อ-สกุล
หมายเหตุ
 
 1.  6.  
 2.  7.  
 3.  8.  
 4.  9.  
 5. 10.  
3.  เลขเรียกหนังสือ (ตามระบบของแหล่งที่บันทึกข้อมูล)    

4.  ประเภทของสถาบัน หรือหน่วยงานที่เป็นเจ้าของผลงานวิจัย

ราชการ รัฐวิสาหกิจ
5.  ชื่อ สถาบันหรือหน่วยงานที่เป็นเจ้าของผลงานวิจัย  

5.1  กรณีสถาบันการศึกษา 

สาขา
คณะ
มหาวิทยาลัย

5.2  กรณีหน่วยงานทั่วไป

  กอง/หน่วยงานเทียบเท่า
สำนัก
กรม/หน่วยงานเทียบเท่า
6.  เลข  ISBN     
7. ห้องสมุดที่มีการจัดเก็บ /Library/ Organization where the research is collected (select from the items provided)
หมายเหตุ
     
  ชื่อ 
  ชื่อ 
  ชื่อ 
  ชื่อ 
  ชื่อ 
8.  ปีที่ศึกษา    พ.ศ. (4 หลัก).     
9.  ปีที่จัดทำ หรือปีที่จัดพิมพ์     พ.ศ. (4 หลัก).     
   
 10. พื้นที่ศึกษา (ภาค) (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง
ภาคตะวันออก ภาคใต้ ทุกภาค
ต่างประเทศ ไม่ระบุ  
 
11.  พื้นที่ศึกษารายจังหวัด (ตามรหัสไปรษณีย์)    ( ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 
1. กรุงเทพมหานคร 21. นครราชสีมา 41. พัทลุง 61. สมุทรสงคราม
2. กระบี่ 22. นครศรีธรรมราช 42. ภูเก็ต 62. สมุทรปราการ
3. กาญจนบุรี 23. นครสวรรค์ 43. มุกดาหาร 63. สระแก้ว
4. กาฬสินธุ์ 24. นนทบุรี 44. มหาสารคาม 64. สระบุรี
5. กำแพงเพชร 25. นราธิวาส 45. แม่ฮ่องสอน 65. สิงห์บุรี
6. ขอนแก่น 26. น่าน 46. ยะลา 66. สุโขทัย
7. จันทบุรี 27. บึงกาฬ 47. ยโสธร 67. สุพรรณบุรี
8. ฉะเชิงเทรา 28. บุรีรัมย์ 48. ร้อยเอ็ด 68. สุราษฎร์ธานี
9. ชลบุรี 29. ปทุมธานี 49. ระนอง 69. สุรินทร์
10. ชัยนาท 30. ประจวบคีรีขันธ์ 50. ระยอง 70. หนองคาย
11. ชัยภูมิ 31. ปราจีนบุรี 51. ราชบุรี 71. หนองบัวลำภู
12. ชุมพร 32. ปัตตานี 52. ลพบุรี 72. อ่างทอง
13. เชียงราย 33. พระนครศรีอยุธยา 53. ลำปาง 73. อุบลราชธานี
14. เชียงใหม่ 34. พะเยา 54. ลำพูน 74. อุทัยธานี
15. ตราด 35. พิจิตร 55. เลย 75. อุดรธานี
16. ตรัง 36. พิษณุโลก 56. ศรีษะเกษ 76. อุตรดิตถ์
17. ตาก 37. เพชรบูรณ์ 57. สกลนคร 77. อำนาจเจริญ
18. นครนายก 38. เพชรบุรี 58. สงขลา  
19. นครปฐม 39. แพร่ 59. สตูล
20. นครพนม 40. พังงา 60. สมุทรสาคร 90. ต่างประเทศ
      91. ไม่ระบุ
   
12. หัวข้อศึกษา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 
12.1 ค่าจ้างและรายได้
12.2 การจ้างงาน การสรรหา การมีงานทำ
12.3 สวัสดิการ สภาพการทำงาน ประกันสังคม การสงเคราะห์และบริการ
12.4 ความปลอดภัยและอุบัติเหตุในการทำงาน
12.5 แรงงานสัมพันธ์ องค์กรและตัวแทนแรงงานและนายจ้าง
12.6 มาตรฐานการใช้แรงงาน
12.7 ฝีมือแรงงาน การฝึกอบรม
12.8 กำลังแรงงาน
12.9 กฎหมายแรงงานและการคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
12.10 สิทธิแรงงานและความเท่าเทียม
12.11 การอพยพแรงงาน การใช้แรงงานต่างด้าว การใช้แรงงานไทยในต่างประเทศ
12.12 อื่น ๆ ระบุ
 
13.  ประชากรที่ศึกษาอันเป็นที่มาของข้อมูล หรือเป็นเป้าหมายหลักของการวิจัย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 
13.1 แรงงานโดยรวม 13.8 แรงงานไทยในต่างประเทศ
13.2 นายจ้าง ฝ่ายจัดการ 13.9 ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
13.3 แรงงานเด็ก 13.10 แรงงานนอกระบบ รายวัน รับเหมาช่วง
13.4 แรงงานสตรี 13.11 แรงงานภาคการผลิต
13.5 แรงงานภาคเกษตร ชนบท ประมง ป่าไม้ 13.12 แรงงานภาคบริการ
13.6 แรงงานภาคอุตสาหกรรม แรงงานในเมือง 13.13 แรงงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ
13.7 แรงงานต่างด้าว 13.14 อื่น ๆ
         ระบุ
 
14.  URL  ของหน่วยงานที่อนุญาตให้เข้าไปค้นข้อมูล
15. สาระสรุปจากงานวิจัย(เลือกไฟล์ที่จะจัดเก็บ)*
แนบไฟล์
 

16 .ชื่อผู้ส่งผลงาน*
          หน่วยงาน*
          ที่อยู่*
          โทรศัพท*
 
        
*
หมายเหตุ หัวข้อที่มีเครื่องหมายดาว จำเป็นต้องใส่ข้อมูล  --
  ;