ข้อมูลงานวิจัยทั้งหมด ค้นใหม่
เลขที่อ้างอิง
ชื่อโครงการ โดยรวม นายจ้าง เด็ก สตรี เกษตร อุตสาห กรรม ต่าง ด้าว ไทยต่างแดน อิสระ นอกระบบ การผลิต บริการ ภาครัฐ อื่นๆ ระบุ
 
  - - - - - - - - - - - - - -  
 cm47002
  บทบาทและลักษณะงานของบัณฑิตสาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม - - - - - - - - - - - - -   บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 CM47005
  การศึกษาเปรียบเทียบความเหนื่อยล้า ความห่างเหินทางสังคม การขาดงาน และการปฏิบัติงานของพนักงานที่ทำงานระบบกะ - - - - - - - - - - - - -  
 cm47006
  ศึกษาเปรียบเทียบเจตคติต่อผู้บริหารของพนักงานที่มีบุคลิกภาพแบบเชื่อในปัจจัยควบคุมภายใน-ภายนอกและการกำกับการแสดงออกของตนเอง: กรณีศึกษาบริษัทในธุรกิจยางรถยนต์ขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร - - - - - - - - - - - -  
 cm47007
  ทัศนคติของพนักงานที่มีต่อเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาจ่ายผลตอบแทน กรณีศึกษาบริษัทเอกชนที่ดำเนินธุรกิจด้านวิศวกรรม - - - - - - - - - - - - -  
 CM47008
  การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ความเครียด และเจตคติต่อการแปรรูปการไฟฟ้านครหลวง - - - - - - - - - - - - -  
 CM47009
  ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นและความคาดหวังที่มีต่อการปฐมนิเทศกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานใหม่ - - - - - - - - - - - - -  
 cm47010
  คุณภาพชีวิตการทำงานของลูกจ้างในกิจการที่มีลูกจ้างน้อยกว่า 10 คน ในสยามสแควร์ - - - - - - - - - - - - -  
 cm47011
  การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการอาคารห้องพักให้เช่าอาศัยสำหรับลูกจ้างนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจังหวัดลำพูน - - - - - - - - - - -  
 cm47012
  ความพร้อมในการขยายระบบการประกันสังคมไปยังสถานประกอบการขนาดเล็กในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ - - - - - - - - - - - -  
 cm47013
  กระบวนการเพื่อการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของคนงานโรงงานไม้แปรรูปจังหวัดเชียงใหม่ - - - - - - - - - - - - -  
 cm47014
  การเข้าถึงทรัพยากรและโอกาสในการเลือกอาชีพของผู้หญิงดอกคำใต้ - - - - - - - - - - - -  
 cm47015
  ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานของสหภาพแรงงาน:กรณีศึกษานิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี - - - - - - - - - - - -  
 CM47016
  ความคาดหวังของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ต่อบทบาทของสหภาพแรงงาน - - - - - - - - - - - - -  
 cm47017
  ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพ ความฉลาดทางอารมณ์ และความเกี่ยวข้องผูกพันกับงานกับการรับรู้ความสำเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรม - - - - - - - - - - - - -  
 CM47018
  คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทยสังกัดสำนักงานเขต 21 จังหวัดเชียงใหม่ - - - - - - - - - - -  
 CM47019
  ปัจจัยภายในองค์กรที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้แทนยาบริษัทไฟเซอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในประเทศไทย - - - - - - - - - - - -  
 CM47020
  การติดตามผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงจากแผนกวิชาการจัดการคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ - - - - - - - - - - - - -  
 cm47021
  การมีส่วนร่วมในงานวิชาการของครูและอาจารย์วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย - - - - - - - - - - - - -  
 CM47022
  สิ่งแวดล้อมในการทำงานกับความเหนื่อยล้าของพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - - - - - - - - - - - -  
  รวมทั้งหมด 2100 เรคคอร์ด 105 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105] ถอยหลัง


หมายเหตุ:      
คำย่อ คำอธิบาย คำย่อ คำอธิบาย
โดยรวม 1 แรงงานโดยรวม ไทยต่างแดน 8 แรงงานไทยในต่างประเทศ
นายจ้าง 2 นายจ้าง ฝ่ายจัดการ อาชีพอิสระ 9 ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
เด็ก 3 แรงงานเด็ก นอกระบบ 10 แรงงานนอกระบบ รายวัน รับเหมาช่วง
สตรี 4 แรงงานสตรี การผลิต 11 แรงงานภาคการผลิต
เกษตร 5 แรงงานภาคเกษตร ชนบท ประมง ป่าไม้ บริการ 12 แรงงานภาคบริการ
อุตสาหกรรม 6 แรงงานภาคอุตสาหกรรม แรงงานในเมือง รัฐ 13 แรงงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ
ต่างด้าว 7 แรงงานต่างด้าว อื่น ๆ 14 อื่น ๆ ระบุ