๏ปฟ Labour Research Database(LRD)
ค้น ห้องสมุด
/ Searched by Library
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ / Research Reports 
ข้อมูลห้องสมุด
ลำดับ
ชื่อห้องสมุด
1
  กรมการจัดหางาน
2
  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน/Department of Skill Development
3
  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน/Department of Labour Protection and Welfare
4
  กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 022321419
5
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/Chulalongkorn University
6
  มหาวิทยาลัยเกริก/Krirk University
7
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/Kasetsart University
8
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น/Khon Kaen University
9
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/Chiang Mai University
10
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/Thammasat University
11
  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/Dhurakij Pundit University
12
  มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์/Buriram Rajabhat University
13
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต/Suan Dusit Rajabhat University
14
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ/srinakharinWirot University
15
  มหาวิทยาลัยศรีปทุม/Sripatum University
16
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์/Prince of Songkla University
17
  มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)/Thailand Development Research Institute
18
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง/King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
19
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ/King Mongkut's University of Technology North Bangkok
20
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์/National Institute of Development Administration
 รวมทั้งหม 29 เรคคอร์ด2หน้า : 1 [2] เดินหน้า