ข้อมูลงานวิจัย 10 อันดับยอดนิยม
Top 10 Researches Ranked by Number of Viewers
  เลือกปี
Select a Year
 
ลำดับ พศ
ชื่อโครงการ ผู้ชม
ทั้งหมด
Rank B.E. Title Viewers
 1
52   สวัสดิการมาตรฐานที่แรงงานนอกระบบพึงได้รับ : นโยบายและแนวทางการส่งเสริมสวัสดิการให้แรงงานนอกระบบ/Research Project in the subject of Standard Welfare that informal sectors deserve to benefit : Policies and approaches to reinforce welfare to informal sectors
 7547
 2
53   โครงการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างพื้นที่อุตสาหกรรมและอาชีพ
 6360
 3
52   การศึกษาวิจัยเชิงลึกเรื่องแรงงานในสถานประกอบการขนาดย่อมและขนาดเล็ก/An In-depth Study on Employment in Micro and Small Enterprises in Thailand (EMSET)
 5521
 4
55   กระทรวงแรงงานกับการเตรียมการรองรับรับการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือแรงงาน
 4834
 5
51   โครงการศึกษาวิจัยเพื่อขยายการคุ้มครองแรงงานให้แก่แรงงานนอกระบบ
 4794
 6
51   การจ้างแรงงานข้ามชาติตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 กับการจัดทำบัญชีรายชื่ออาชีพ สำหรับคนต่างชาติ/Employment of migrant workers under the Working of Aliens Act 2008 and the list of occupations allowed to foreigners’
 4279
 7
51   การศึกษาระบบคุ้มครองและสร้างความมั่นคงสำหรับแรงงานนอกระบบ/The Protection and Security Systems for Informal Labor
 3841
 8
54   ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอาชีพในช่วงปี 2553 - 2557
 3791
 9
49   การพัฒนาระบบการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ที่เหมาะสม
 3346
 10
55   โครงการศึกษาผลกระทบของการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อกำลังแรงงานของจังหวัดยโสธร
 2719