พ.ศ.
B.E.
ชื่อโครงการ/Title จำนวนผู้ชม
Viewers
 1
61   คุณภาพชีวิตของผู้บาดเจ็บรุนแรงหลังสิ้นสุดการฟื้นฟูสมรรถภาพจากศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน สำนักงานประกันสังคม
 155
 2
61   การวิจัยเกี่ยวกับการจัดทำสถิติผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการที่จัดฝึกอบรมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545
 217
 3
61   การศึกษาเพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบบริการทางการแพทย์ ของสำนักงานประกันสังคม
 143
 4
61   การศึกษาวิเคราะห์แรงงานกับผลกระทบจากดิสรัปทีฟเทคโนโลยีการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวผ่าน กรณ๊ศึกษา : แรงงานในภาคการผลิตและบริการ
 244
 5
61   การสำรวจพฤติกรรมการหางานทำของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(STEM)
 169
 6
61   ความต้องการแรงงานในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
 338
 7
61   ปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางจิตวิทยาที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร กรณีศึกษาข้าราชการกระทรวงแรงงาน
 9
 8
61   รายงานผลการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสารสนเทศด้านแรงงานแบบบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาด้านแรงงาน
 130
 9
61   รายงานสรุปสถานการณ์การจ้างงานคนพิการปี 2560 และทิศทางการปรับกลยุทธ์ปี 2561
 80
 10
61   รูปแบบภาวะผู้นำและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ที่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ ของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด
 72
 
  more >>