พ.ศ.
B.E.
ชื่อโครงการ/Title จำนวนผู้ชม
Viewers
 1
61   การศึกษาเพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบบริการทางการแพทย์ ของสำนักงานประกันสังคม
 83
 2
61   ความต้องการแรงงานในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
 93
 3
61   รายงานสรุปสถานการณ์การจ้างงานคนพิการปี 2560 และทิศทางการปรับกลยุทธ์ปี 2561
 34
 4
61   รูปแบบภาวะผู้นำและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ที่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ ของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด
 41
 5
60   การศึกษาแนวทางการบริหารแรงงานสัมพันธ์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษที่เหมาะสมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทย
 450
 6
60   โครงการศึกษาวิเคราะห์สภาพงานอันตรายสำหรับเด็กในประเทศไทย
 262
 7
60   โครงการศึกษาวิจัยความต้องการแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย กาญจนบุรี หนองคาย นครพนม และนราธิวาส ใน 5 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2561-2565)
 416
 8
59   การศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายความคุ้มครองกองทุนเงินทดแทนสำหรับกิจการเพาะปลูก ประมง ป่าไม้ และเลี้ยงสัตว์ ซึ่งมิได้ใช้ลูกจ้างตลอดปีและไม่มีงานลักษณะอื่นรวมอยู่ด้วย
 432
 9
59   การศึกษาความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายเงินทดแทนและกฎหมายประกันสังคม (งานวิจัยเรื่องนี้มีข้อจำกัดทางระเบียบวิธิวิจัย)
 655
 10
59   การศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการใช้ระบบค่าจ้างแบบลอยตัวในประเทศไทย
 454
 
  more >>