พ.ศ.
B.E.
ชื่อโครงการ/Title จำนวนผู้ชม
Viewers
 1
61   คุณภาพชีวิตของผู้บาดเจ็บรุนแรงหลังสิ้นสุดการฟื้นฟูสมรรถภาพจากศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน สำนักงานประกันสังคม
 106
 2
61   การวิจัยเกี่ยวกับการจัดทำสถิติผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการที่จัดฝึกอบรมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545
 3
 3
61   การศึกษาเพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบบริการทางการแพทย์ ของสำนักงานประกันสังคม
 109
 4
61   การสำรวจพฤติกรรมการหางานทำของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(STEM)
 0
 5
61   ความต้องการแรงงานในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
 238
 6
61   รายงานสรุปสถานการณ์การจ้างงานคนพิการปี 2560 และทิศทางการปรับกลยุทธ์ปี 2561
 52
 7
61   รูปแบบภาวะผู้นำและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ที่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ ของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด
 53
 8
60   การศึกษาแนวทางการบริหารแรงงานสัมพันธ์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษที่เหมาะสมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทย
 489
 9
60   โครงการศึกษาวิเคราะห์สภาพงานอันตรายสำหรับเด็กในประเทศไทย
 320
 10
60   โครงการศึกษาวิจัยความต้องการแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย กาญจนบุรี หนองคาย นครพนม และนราธิวาส ใน 5 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2561-2565)
 447
 
  more >>