๏ปฟ Labour Research Database(LRD)
 
 
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ / Research Reports 
ค้น กลุ่มเป้าหมาย / Searched by Target Group  
   
ผลงานวิจัยตั้งแต่ปี 2540 ถึง ปัจจุบัน   
Results from 2540 B.E.to Present
 
1. แรงงานโดยรวม/labor in general
8. แรงงานไทยในต่างประเทศ/Thai labor in foreign countries
 
2.นายจ้าง ฝ่ายจัดการ/employers/ the management
9. ผู้ประกอบอาชีพอิสระ/self-employed
 
3.แรงงานเด็ก/child labor
10. แรงงานนอกระบบ รายวัน รับเหมาช่วง/ labor in the informal sector/ daily workers
 
4.แรงงานสตรี/women labor
11. แรงงานภาคการผลิต/labor in the manufacturing sector
 
5.แรงงานภาคเกษตร ชนบท ประมง ป่าไม้/labor in the agricultural sector/ rural sector
12. แรงงานภาคบริการ/labor in the service sector
 
6.แรงงานภาคอุตสาหกรรม แรงงานในเมือง/ labor in the industrial sector/ urban sector
13. แรงงานภาครัฐ รัฐวิสากิจ /labor in the government sector/public enterprises
 
7. แรงงานต่างด้าว/foreign labor
14. อื่น ๆ/ others