๏ปฟ Labour Research Database(LRD)
 
ค้น หัวข้อศึกษา
/ Searched by Subject
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ / Research Reports 
ผลงานวิจัยตั้งแต่ปี 2540 ถึง ปัจจุบัน    /Select All
Results from 2540 B.E.to Present
1.ค่าจ้างและรายได้/wages and income
7.ฝีมือแรงงาน การฝึกอบรม/training/ skill development
2.การจ้างงาน การสรรหา การมีทำงาน  /employment and recruitment
8.กำลังแรงงาน/labor force
3.สวัสดิการ สภาพการทำงาน ประกันสังคม การสงเคราะห์และบริการ /welfare/ working conditions/ social insurance/ social assistance/ social services
9. กฎหมายแรงงานและการคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง/labor legislation/ protection
4.ความปลอดภัยและอุบัติเหตุในการทำงาน/occupational safety and disease
10.สิทธิแรงงานและความเท่าเทียม/labor rights and equality
5.แรงงานสัมพันธ์ องค์กรและตัวแทนแรงงานและนายจ้าง/ labor relations/ labor organizations and representatives/ employer’s organizations and representatives
11. การอพยพแรงงาน การใช้แรงงานต่างด้าว การใช้แรงงานไทยในต่างประเทศ/labor migration, foreign workers, Thai workers in a foreign country
6.มาตรฐานการใช้แรงงาน/labor standard
12.อื่น ๆ/others