๏ปฟ Labour Research Database(LRD)
 
ค้น พื้นที่ศึกษา
/ Searched by Region
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ / Research Reports 
ผลงานวิจัยตั้งแต่ปี 2540 ถึง ปัจจุบัน ....
Results from 2540 B.E.to Present
ภาค
Rigion
ภาคเหนือ /North ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/Northeast ภาคกลาง/Central
ภาคตะวันออก /East ภาคใต้ /South ทุกภาค/All Regions
ต่างประเทศ/Aboard ไม่ระบุ/not specified