ข้อมูลงานวิจัยทั้งหมด  
Code
ปีที่ศึกษา/Year of Study จำนวน/Frequency %
  1
    2561   9   0.43                     
  2
    2560   6   0.29                     
  3
    2559   5   0.24                     
  4
    2558   9   0.43                     
  5
    2557   19   0.90                     
  6
    2556   15   0.71                     
  7
    2555   17   0.81                     
  8
    2554   11   0.52                     
  9
    2553   14   0.67                     
  10
    2552   22   1.05                     
  11
    2551   29   1.38                     
  12
    2550   56   2.67                     
  13
    2549   45   2.14                     
  14
    2548   50   2.38                     
  15
    2547   31   1.48                     
  16
    2546   31   1.48                     
  17
    2545   24   1.14                     
  18
    2544   20   0.95                     
  19
    2543   29   1.38                     
  20
    2542   9   0.43                     
 
   28  Record(s)  2 Page(s) : 1 [2] ถอยหลัง
หมายเหตุ %์ที่ได้ คิดจากจำนวน record ทั้งหมด ซึ่งเป็นผลงานวิจัยตั้งแต่ ปี2540 ถึง ปัจจุบัน
Remark: % of the total records from 2540 B.E. to present