ข้อมูลงานวิจัยทั้งหมด  
Code
ปีที่พิมพ์เผยแพร่Year of Publishing จำนวน/Frequency %
  21
    2542   216   10.29                     
  22
    2541   153   7.29                     
  23
    2540   127   6.05                     
  24
    2539   11   0.52                     
  25
    2538   6   0.29                     
  26
    2537   5   0.24                     
  27
    2535   1   0.05                     
  28
    2533   3   0.14                     
  29
    2532   1   0.05                     
  30
    01/0   1   0.05                     
  31
    -   24   1.14                     
  32
      23   1.10                     
 
  รวมทั้งหมด 32record 2 : เดินหน้า [1] 2
หมายเหตุ %์ที่ได้ คิดจากจำนวน record ทั้งหมด ซึ่งเป็นผลงานวิจัยตั้งแต่ ปี2540 ถึง ปัจจุบัน
Remark: % of the total records from 2540 B.E. to present