ข้อมูลงานวิจัยทั้งหมด  
Code
ปีที่พิมพ์เผยแพร่Year of Publishing จำนวน/Frequency %
  1
    2661   1   0.05                     
  2
    2561   13   0.62                     
  3
    2560   3   0.14                     
  4
    2559   8   0.38                     
  5
    2558   17   0.81                     
  6
    2557   11   0.52                     
  7
    2556   14   0.67                     
  8
    2555   15   0.71                     
  9
    2554   13   0.62                     
  10
    2553   17   0.81                     
  11
    2552   25   1.19                     
  12
    2551   22   1.05                     
  13
    2550   45   2.14                     
  14
    2549   75   3.57                     
  15
    2548   87   4.14                     
  16
    2547   106   5.05                     
  17
    2546   386   18.38                     
  18
    2545   236   11.24                     
  19
    2544   222   10.57                     
  20
    2543   213   10.14                     
 
  รวมทั้งหมด 32record 2 : 1 [2] ถอยหลัง
หมายเหตุ %์ที่ได้ คิดจากจำนวน record ทั้งหมด ซึ่งเป็นผลงานวิจัยตั้งแต่ ปี2540 ถึง ปัจจุบัน
Remark: % of the total records from 2540 B.E. to present