ข้อมูลงานวิจัยทั้งหมด  
Code
กลุ่มเป้าหมาย/Target Group จำนวน/Frequency %
  1
    แรงงานโดยรวม   504   24.05          
  2
    นายจ้าง ฝ่ายจัดการ   298   14.22          
  3
    แรงงานเด็ก   48   2.29          
  4
    แรงงานสตรี   97   4.63          
  5
    แรงงานภาคเกษตร ชนบท ประมง ป่าไม้   100   4.77          
  6
    แรงงานภาคอุตสาหกรรม แรงงานในเมือง   352   16.79          
  7
    แรงงานต่างด้าว   103   4.91          
  8
    แรงงานไทยในต่างประเทศ   49   2.34          
  9
    ผู้ประกอบอาชีพอิสระ   76   3.63          
  10
    แรงงานนอกระบบ รายวัน รับเหมาช่วง   116   5.53          
  11
    แรงงานภาคการผลิต   204   9.73          
  12
    แรงงานภาคบริการ   148   7.06          
  13
    แรงงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ   406   19.37          
  14
    อื่น ๆ ระบุ   589   28.10          
 
   14  Record(s)  1 Page(s) : 1
หมายเหตุ %ที่ได้ คิดจากจำนวน record ทั้งหมด ซึ่งเป็นผลงานวิจัยตั้งแต่ ปี2540 ถึง ปัจจุบัน
Remark: % of the total records from 2540 B.E. to present
 
  หมายเหตุ/Remark
  1. แรงงานโดยรวม/labor in general
  2.นายจ้าง ฝ่ายจัดการ/employers/ the management
  3.แรงงานเด็ก/child labor
  4.แรงงานสตรี/women labor
  5.แรงงานภาคเกษตร ชนบท ประมง ป่าไม้/labor in the agricultural sector/ rural sector
  6.แรงงานภาคอุตสาหกรรม แรงงานในเมือง/ labor in the industrial sector/ urban sector
  7. แรงงานต่างด้าว/foreign labor
  8. แรงงานไทยในต่างประเทศ/Thai labor in foreign countries
  9. ผู้ประกอบอาชีพอิสระ/self-employed
  10. แรงงานนอกระบบ รายวัน รับเหมาช่วง/ labor in the informal sector/ daily workers
  11. แรงงานภาคการผลิต/labor in the manufacturing sector
  12. แรงงานภาคบริการ/labor in the service sector
  13. แรงงานภาครัฐ รัฐวิสากิจ /labor in the government sector/public enterprises
  14. อื่น ๆ/ others please specify