ข้อมูลงานวิจัยทั้งหมด  
Code
ชื่อห้องสมุด/Library จำนวน/Frequency %
  41
    สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/Office of the National Economic And Social Development Board   2
  0.10           
  42
    สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ/National Research Council of thailand   343
  16.33           
  43
    สำนักงานประกันสังคม/Social Security office   234
  11.14           
  44
    สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน/Office of the Permanent Secretary   235
  11.19           
  45
    สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา/Tha Senate, Kingdom of Thailand   6
  0.29           
  46
    สำนักจัดการความรู้กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข   1
  0.05           
  47
    อื่น ๆ/Others   9
  0.43           
   47  Record(s)  3 Page(s) : เดินหน้า [1][2] 3
หมายเหตุ%์ที่ได้ คิดจากจำนวน record ทั้งหมด ซึ่งเป็นผลงานวิจัยตั้งแต่ ปี2540 ถึง ปัจจุบัน
Remark: % of the total records from 2540 B.E. to present