ข้อมูลงานวิจัยทั้งหมด  
Code
ชื่อห้องสมุด/Library จำนวน/Frequency %
  21
    มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา/Suan Sunandha University   33
  1.57           
  22
    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต/Suan Dusit Rajabhat University   10
  0.48           
  23
    มหาวิทยาลัยรามคำแหง/Ramkhamhaeng University   91
  4.33           
  24
    มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์/Walailak University   1
  0.05           
  25
    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ/srinakharinWirot University   65
  3.10           
  26
    มหาวิทยาลัยศรีปทุม/Sripatum University   7
  0.33           
  27
    มหาวิทยาลัยศิลปากร/Silpakorn University   8
  0.38           
  28
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์/Prince of Songkla University   117
  5.57           
  29
    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช/Sukhothai Thammathirat Open University   7
  0.33           
  30
    มหาวิทยาลัยสุรนารี/Suranaree University of Technology   1
  0.05           
  31
    มหาวิทยาลัยอัชสัมชัญ/Assumption University   32
  1.52           
  32
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี/Ubon Rahathanee University   1
  0.05           
  33
    มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)/Thailand Development Research Institute   9
  0.43           
  34
    สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้/MaeJo University   1
  0.05           
  35
    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง/King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang   4
  0.19           
  36
    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ/King Mongkut's University of Technology North Bangkok   40
  1.90           
  37
    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์/National Institute of Development Administration   32
  1.52           
  38
    สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)/Health Systems Research Institute (HSRI)   7
  0.33           
  39
    สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)/The Thailand Research Fund   2
  0.10           
  40
    สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา/Office of the Council fo State   2
  0.10           
   47  Record(s)  3 Page(s) : เดินหน้า [1] 2 [3] ถอยหลัง
หมายเหตุ%์ที่ได้ คิดจากจำนวน record ทั้งหมด ซึ่งเป็นผลงานวิจัยตั้งแต่ ปี2540 ถึง ปัจจุบัน
Remark: % of the total records from 2540 B.E. to present