ข้อมูลงานวิจัยทั้งหมด  
Code
ชื่อห้องสมุด/Library จำนวน/Frequency %
  1
    กรมการจัดหางาน   13
  0.62           
  2
    กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน/Department of Skill Development   56
  2.67           
  3
    กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน/Department of Labour Protection and Welfare   138
  6.57           
  4
    กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 022321419   69
  3.29           
  5
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/Chulalongkorn University   90
  4.29           
  6
    มหาวิทยาลัยกรุงเทพ/Bangkok University   2
  0.10           
  7
    มหาวิทยาลัยเกริก/Krirk University   1
  0.05           
  8
    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/Kasetsart University   188
  8.95           
  9
    มหาวิทยาลัยขอนแก่น/Khon Kaen University   181
  8.62           
  10
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/Chiang Mai University   180
  8.57           
  11
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี/King Mongkut's University of Technology Thailand   1
  0.05           
  12
    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/Thammasat University   223
  10.62           
  13
    มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/Dhurakij Pundit University   23
  1.10           
  14
    มหาวิทยาลัยนเรศวร/Naresuan University   2
  0.10           
  15
    มหาวิทยาลัยบูรพา/Burapha University   9
  0.43           
  16
    มหาวิทยาลัยพายัพ/Payap University   5
  0.24           
  17
    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม/Mahasarakham University   5
  0.24           
  18
    มหาวิทยาลัยมหิดล/Mahidol University   40
  1.90           
  19
    มหาวิทยาลัยแม่โจ้/MaeJo University   2
  0.10           
  20
    มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์/Buriram Rajabhat University   1
  0.05           
   47  Record(s)  3 Page(s) : 1 [2][3] ถอยหลัง
หมายเหตุ%์ที่ได้ คิดจากจำนวน record ทั้งหมด ซึ่งเป็นผลงานวิจัยตั้งแต่ ปี2540 ถึง ปัจจุบัน
Remark: % of the total records from 2540 B.E. to present