ข้อมูลงานวิจัยทั้งหมด  
Code
หัวข้อศึกษา/Subject จำนวน/Frequency %
  1
    ค่าจ้างและรายได้   237
  11.29        
  2
    การจ้างงาน การสรรหา การมีทำงาน   357
  17.00        
  3
    สวัสดิการ สภาพการทำงาน ประกันสังคม การสงเคราะห์และบริการ   806
  38.38        
  4
    ความปลอดภัยและอุบัติเหตุในการทำงาน   108
  5.14        
  5
    แรงงานสัมพันธ์ องค์กรและตัวแทนแรงงานและนายจ้าง   95
  4.52        
  6
    มาตรฐานการใช้แรงงาน   96
  4.57        
  7
    ฝีมือแรงงาน การฝึกอบรม   187
  8.90        
  8
    กำลังแรงงาน   110
  5.24        
  9
    กฎหมายแรงงานและการคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   200
  9.52        
  10
    สิทธิแรงงานและความเท่าเทียม   55
  2.62        
  11
    การอพยพแรงงาน การใช้แรงงานต่างด้าว การใช้แรงงานไทยในต่างประเทศ   139
  6.62        
  12
    อื่น ๆ   740
  35.24        
 
   12  Record(s)  1 Page(s) : 1
หมายเหตุ%์ที่ได้ คิดจากจำนวน record ทั้งหมด ซึ่งเป็นผลงานวิจัยตั้งแต่ ปี2540 ถึง ปัจจุบัน
Remark: % of the total records from 2540 B.E. to present
 
หมายเหตุ/Remark
1.ค่าจ้างและรายได้/wages and income
2.การจ้างงาน การสรรหา การมีทำงาน /employment and recruitment 
3.สวัสดิการ สภาพการทำงาน ประกันสังคม การสงเคราะห์และบริการ /welfare/ working conditions/ social insurance/ social assistance/ social services 
4.ความปลอดภัยและอุบัติเหตุในการทำงาน/occupational safety and disease
5.แรงงานสัมพันธ์ องค์กรและตัวแทนแรงงานและนายจ้าง
/ labor relations/ labor organizations and representatives/ employer’s organizations and representatives 
6.มาตรฐานการใช้แรงงาน/labor standard
7.ฝีมือแรงงาน การฝึกอบรม/training/ skill development 
8.กำลังแรงงาน/labor force
9. กฎหมายแรงงานและการคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง/labor legislation/ protection 
10.สิทธิแรงงานและความเท่าเทียม/labor rights and equality
11. การอพยพแรงงาน การใช้แรงงานต่างด้าว การใช้แรงงานไทยในต่างประเทศ/labor migration, foreign workers, Thai workers in a foreign country
12.อื่น ๆ/others please specify