การวิเคราะห์สถานการณ์ และการศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้ารับบริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตนได้ทุกสถานพยาบาลในระบบประกันสังคม                                                                    การวิเคราะห์สถานการณ์ และการศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้ารับบริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตนได้ทุกสถานพยาบาลในระบบประกันสังคม
โครงการศึกษาวิเคราะห์สภาพงานอันตรายสำหรับเด็กในประเทศไทย                                                                                                     โครงการศึกษาวิเคราะห์สภาพงานอันตรายสำหรับเด็กในประเทศไทย
ความต้องการแรงงานในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก                                                                                                      ความต้องการแรงงานในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
คุณภาพชีวิตของผู้บาดเจ็บรุนแรงหลังสิ้นสุดการฟื้นฟูสมรรถภาพจากศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน สำนักงานประกันสังคม                                                                            คุณภาพชีวิตของผู้บาดเจ็บรุนแรงหลังสิ้นสุดการฟื้นฟูสมรรถภาพจากศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน สำนักงานประกันสังคม