การวิเคราะห์สถานการณ์ และการศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้ารับบริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตนได้ทุกสถานพยาบาลในระบบประกันสังคม                                                                    การวิเคราะห์สถานการณ์ และการศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้ารับบริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตนได้ทุกสถานพยาบาลในระบบประกันสังคม
โครงการศึกษาวิเคราะห์สภาพงานอันตรายสำหรับเด็กในประเทศไทย                                                                                                     โครงการศึกษาวิเคราะห์สภาพงานอันตรายสำหรับเด็กในประเทศไทย
การศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายความคุ้มครองประกันสังคมไปสู่ลูกจ้างทำงานบ้าน                                                                                            การศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายความคุ้มครองประกันสังคมไปสู่ลูกจ้างทำงานบ้าน
การศึกษาเพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบบริการทางการแพทย์ ของสำนักงานประกันสังคม                                                                                   การศึกษาเพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบบริการทางการแพทย์ ของสำนักงานประกันสังคม