แบบฟอร์มเผยแพร่งานวิจัย    
สอบถามข้อมูล    
 
 
 
          กระทรวงแรงงานมีนโยบายที่จะทำให้ฐานข้อมูลงานวิจัยด้านแรงงาน ซึ่งเป็นบริการสาธารณะ มีปริมาณข้อมูลที่จัดเก็บมากและทันสมัยอยู่เสมอ อันจะทำให้การค้นคว้ามีความสะดวก ต่อเนื่อง และเป็นประโยชน์ทั้งในทางวิชาการและปฏิบัติอย่างกว้างขวาง ดังนั้น จึงขอเชิญชวนให้นักวิจัยตลอดจนผู้สนใจมีส่วนร่วมในการขยายฐานข้อมูล โดยการนำข้อมูลสรุปจากงานวิจัยของท่านหรืองานวิจัยที่ท่านพบเห็น หรือที่ท่านเป็นเจ้าของขึ้นเผยแพร่บนฐานข้อมูล อย่างไรก็ตาม เพื่อป้องกันปัญหาด้านลิขสิทธิ์หรืออื่น ๆ ข้อมูลสรุปที่ท่านป้อนเข้าสู่ฐานข้อมูล จะผ่านการตรวจสอบจากผู้รับผิดชอบก่อนว่าไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการเผยแพร่ เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์รวมถึงการขออนุญาต ด้านลิขสิทธิ์ให้ ถูกต้องก่อน หลังจากนั้น ผู้รับผิดชอบจึงจะนำข้อมูล สรุปงานวิจัย ที่ท่านกรุณาให้ความร่วมมือเสนอมา ขึ้นเผยแพร่ต่อไป
ข้อมูลสรุปงานวิจัยที่จะเผยแพร่ ควรมีลักษณะดังนี้  
  1. เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับแรงงาน อาทิ ค่าจ้าง ความปลอดภัยในการทำงาน กฎหมายแรงงาน ฯลฯ
  2. หากงานวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา ต้องเป็น วิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโทขึ้นไป
  3. ต้องเป็นงานวิจัยที่มีการจัดเก็บหรือกำลังอยู่ในระหว่าง ดำเนินการจัดเก็บในห้องสมุด ของหน่วยงานภาครัฐ หรือ เอกชนในหรือต่างประเทศที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าใช้ บริการ
   

          การเสนอข้อมูลสรุปการวิจัยเข้าสู่ฐานข้อมูล กระทำได้ง่าย ๆ โดยการป้อนข้อมูลในแบบบันทึก ที่ได้เตรียมไว้ให้แล้ว กระทรวงแรงงานขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนช่วยขยายฐาน ข้อมูลให้กว้างขวาง และทันสมัยอยู่เสมอ

          งานวิจัยที่ท่านจะเผยแพร่แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ เผยแพร่เฉพาะบทคัดย่อและเผยแพร่รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ท่านสามารถเสนองานวิจัยแบบใดแบบหนึ่งหรือ ทั้งสองแบบให้กลุ่มงานวิจัยพิจารณา โดยทั่วไปบทคัดย่อซึ่งไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ถูกนำขึ้นสู่ฐานข้อมูล เสมอ แต่สำหรับงานวิจัยฉบับสมบูรณ์นั้น ต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการก่อน

          ไฟล์บทคัดย่อ หรือ ไฟล์รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่จะเสนอควรเป็นไฟล์ words หรือ ไฟล์ pdf ที่แปลงจากไฟล์ words เท่านั้น (ไม่ควรเป็นไฟล์ภาพที่ได้จากการ แสกน) ทั้งนี้เพื่อจะทำให้การเรียกใช้เมนูการค้นหาคำที่ระบุหน้าสำหรับผู้ค้นคว้า ผ่านอินเตอร์เน็ตเป็นไปได้

          การส่งผลงาน

1. คลิกที่ ซึ่งเครื่องจะแสดงแบบฟอร์มให้ท่านกรอก
2.
พิมพ์ข้อมูลลงในแบบฟอร์มให้ครบทุกช่อง
3.
หลังจากนั้น คลิกที่    'Browse'    เพื่อแนบไฟล์บทคัดย่อ หรือรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
4. คลิกที่  
 
 
   
^  
   
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2013 -กลุ่มงานวิจัยและวางแผนกำลังแรงงาน สำนักเศรษฐกิจการแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-2321418-20 / 02-6434375 โทรสาร 02-6434374
e-mail : rc@mol.go.th