กลุ่มเป้าหมาย ปีที่ศึกษา
ภาค ปีที่พิมพ์เผยแพร่
จังหวัด ห้องสมุดที่จัดเก็บ
หัวข้อศึกษา รายงานการทำงานวิจัยเข้าสู่ระบบ
 
 
        ตารางประมวลผลรายงานวิจัยที่แสดงไว้ถูกปรับให้เป็นปัจจุบันโดยอัตโนมัติ ทันทีที่กลุ่มงานวิจัยนำข้อมูลสรุปงานวิจัยเรื่องใหม่ขึ้นสู่ฐานข้อมูล ตารางวิเคราะห์นี้ อาจเป็นประโยชน์สำหรับการวางแผนการวิจัย ทั้งในระดับยุทธศาสตร์หรือมหภาค และระดับจุลภาคในส่วนขององค์กรและนักวิจัยหรือผู้สนใจ หากปัจจัยอื่น ๆ คงที่แล้วตารางประมวลผลจะช่วยให้แนวทางว่า งานวิจัยประเภทใดหรือในพื้นที่ใดที่ยังมีน้อย ดังนั้นจึงควรให้น้ำหนักความสำคัญที่งานวิจัยประเภทหรือพื้นที่ที่ยังมีน้อย
          เนื่องจากงานวิจัยเรื่องหนึ่ง ๆ มักครอบคลุมกลุ่ม เป้าหมาย หรือพื้นที่ หรืออื่น ๆ มากกว่า 1 ประเภท ดังนั้นค่าผลรวมการแจงนับจึงมากกว่าจำนวนงานวิจัยที่จัดเก็บในฐานข้อมูล งานวิจัยหลายประเภท อาทิ การวิจัยในแง่กฎหมายหรือการวิจัยเชิงคุณภาพมักไม่ระบุกลุ่มเป้าหมาย หรือพื้นที่ หรืออื่น ๆ ดังนั้น ตัวเลขการแจงนับในหัวข้อ “อื่น ๆ” หรือ “ไม่ระบุ” จึงมีค่อนข้างสูง
 
   
^  
   
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2013 -กลุ่มงานวิจัยและวางแผนกำลังแรงงาน สำนักเศรษฐกิจการแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-2321418-20 / 02-6434375 โทรสาร 02-6434374
e-mail : rc@mol.go.th