ผลการประเมินความพึงพอใจ/Rating
จำนวนผู้เข้าประเมินทั้งหมด/Raters5941
 
 


  Title : ความพึงพอใจต่อฐานข้อมูล/Submit comments or suggestions
ท่านพึงพอใจต่อฐานข้อมูลนี้เพียงใด/ To what degree does the website satisfy you?
    %
พอใจ/ Satisfied.
92.98 %
ไม่พอใจ/ Not Satisfied.
7.02 %
สิ่งที่ควรปรับปรุง (ตอบได้มากกว่า 1ข้อ) / What should be improved? (multiple responses)
    %
ความรวดเร็วในการใช้งาน/ Speed of the internet
49.20 %
ความสวยงามหน้า Web/ Web design
38.29 %
ปัญหาจากการสืบค้น / Search problems
39.35 %
อื่นๆ
79.67 %