ผลการประเมินความพึงพอใจ/Rating
จำนวนผู้เข้าประเมินทั้งหมด/Raters70817
 
 


  Title : ความพึงพอใจต่อฐานข้อมูล/Submit comments or suggestions
ท่านพึงพอใจต่อฐานข้อมูลนี้เพียงใด/ To what degree does the website satisfy you?
    %
พอใจ/ Satisfied.
55.23 %
ไม่พอใจ/ Not Satisfied.
44.77 %
สิ่งที่ควรปรับปรุง (ตอบได้มากกว่า 1ข้อ) / What should be improved? (multiple responses)
    %
ความรวดเร็วในการใช้งาน/ Speed of the internet
49.05 %
ความสวยงามหน้า Web/ Web design
46.22 %
ปัญหาจากการสืบค้น / Search problems
44.66 %
อื่นๆ
47.19 %