ผลการตรวจสอบสถานภาพของผู้ชม /Status of Viewers /Rating
จำนวนผู้เข้าประเมินทั้งหมด/Raters19317
 
 
  Title : ตรวจสอบสถานภาพของผู้ชม /Status of Viewers
กรุณาระบุ สถานภาพ ของท่าน /Please specify your status
    %
1.นักศึกษา / students
52.70 %
2.นักวิชาการ / scholars
14.99 %
3.บุคคลากรของกระทรวงแรงงาน/ Misnistry of Labour staff
7.72 %
4.บุคคลทั่วไป/ others
15.32 %
5.ไม่ประสงค์ระบุสถานภาพ/ not willing to identify status
9.27 %