ผลการตรวจสอบสถานภาพของผู้ชม /Status of Viewers /Rating
จำนวนผู้เข้าประเมินทั้งหมด/Raters14443
 
 
  Title : ตรวจสอบสถานภาพของผู้ชม /Status of Viewers
กรุณาระบุ สถานภาพ ของท่าน /Please specify your status
    %
1.นักศึกษา / students
58.68 %
2.นักวิชาการ / scholars
15.41 %
3.บุคคลากรของกระทรวงแรงงาน/ Misnistry of Labour staff
6.51 %
4.บุคคลทั่วไป/ others
17.70 %
5.ไม่ประสงค์ระบุสถานภาพ/ not willing to identify status
1.70 %