ผลการตรวจสอบสถานภาพของผู้ชม /Status of Viewers /Rating
จำนวนผู้เข้าประเมินทั้งหมด/Raters19686
 
 
  Title : ตรวจสอบสถานภาพของผู้ชม /Status of Viewers
กรุณาระบุ สถานภาพ ของท่าน /Please specify your status
    %
1.นักศึกษา / students
52.96 %
2.นักวิชาการ / scholars
14.87 %
3.บุคคลากรของกระทรวงแรงงาน/ Misnistry of Labour staff
7.67 %
4.บุคคลทั่วไป/ others
15.37 %
5.ไม่ประสงค์ระบุสถานภาพ/ not willing to identify status
9.13 %