ผลการตรวจสอบสถานภาพของผู้ชม /Status of Viewers /Rating
จำนวนผู้เข้าประเมินทั้งหมด/Raters19879
 
 
  Title : ตรวจสอบสถานภาพของผู้ชม /Status of Viewers
กรุณาระบุ สถานภาพ ของท่าน /Please specify your status
    %
1.นักศึกษา / students
53.07 %
2.นักวิชาการ / scholars
14.78 %
3.บุคคลากรของกระทรวงแรงงาน/ Misnistry of Labour staff
7.68 %
4.บุคคลทั่วไป/ others
15.37 %
5.ไม่ประสงค์ระบุสถานภาพ/ not willing to identify status
9.10 %