ผลการตรวจสอบสถานภาพของผู้ชม /Status of Viewers /Rating
จำนวนผู้เข้าประเมินทั้งหมด/Raters12020
 
 
  Title : ตรวจสอบสถานภาพของผู้ชม /Status of Viewers
กรุณาระบุ สถานภาพ ของท่าน /Please specify your status
    %
1.นักศึกษา / students
59.03 %
2.นักวิชาการ / scholars
15.26 %
3.บุคคลากรของกระทรวงแรงงาน/ Misnistry of Labour staff
6.61 %
4.บุคคลทั่วไป/ others
17.51 %
5.ไม่ประสงค์ระบุสถานภาพ/ not willing to identify status
1.58 %