ผลการตรวจสอบสถานภาพของผู้ชม /Status of Viewers /Rating
จำนวนผู้เข้าประเมินทั้งหมด/Raters15790
 
 
  Title : ตรวจสอบสถานภาพของผู้ชม /Status of Viewers
กรุณาระบุ สถานภาพ ของท่าน /Please specify your status
    %
1.นักศึกษา / students
58.26 %
2.นักวิชาการ / scholars
15.42 %
3.บุคคลากรของกระทรวงแรงงาน/ Misnistry of Labour staff
6.75 %
4.บุคคลทั่วไป/ others
17.71 %
5.ไม่ประสงค์ระบุสถานภาพ/ not willing to identify status
1.86 %