ผลการตรวจสอบสถานภาพของผู้ชม /Status of Viewers /Rating
จำนวนผู้เข้าประเมินทั้งหมด/Raters15148
 
 
  Title : ตรวจสอบสถานภาพของผู้ชม /Status of Viewers
กรุณาระบุ สถานภาพ ของท่าน /Please specify your status
    %
1.นักศึกษา / students
58.18 %
2.นักวิชาการ / scholars
15.46 %
3.บุคคลากรของกระทรวงแรงงาน/ Misnistry of Labour staff
6.72 %
4.บุคคลทั่วไป/ others
17.86 %
5.ไม่ประสงค์ระบุสถานภาพ/ not willing to identify status
1.78 %