Title : ตรวจสอบสถานภาพของผู้ชม /Status of Viewers
กรุณาระบุ สถานภาพ ของท่าน /Please specify your status
1.นักศึกษา / students
2.นักวิชาการ / scholars
3.บุคคลากรของกระทรวงแรงงาน/ Misnistry of Labour staff
4.บุคคลทั่วไป/ others
5.ไม่ประสงค์ระบุสถานภาพ/ not willing to identify status