การเสนอของบประมาณ (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี

   การนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ในฐานข้อมูลงานวิจัยกระทรวงแรงงาน

   เปิดโลกงานวิจัยบินลัดฟ้าสู่โซล

   วช. ขอเชิญผู้บริหาร/ผู้ประสานหน่วยงาน/นักวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ \"การใช้ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRPM)ประจำปี 2557 ช่วงที่ 1 (ธ.ค. 2556-มี.ค. 2557) โดยสมัครทางเว็บไซต์ของระบบ NRPM (http://nrpm.nrct.go.th)