มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017) ระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม 2560 ณ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

   การเสนอของบประมาณ (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี

   การนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ในฐานข้อมูลงานวิจัยกระทรวงแรงงาน