กลุ่มเป้าหมาย ชื่อผู้วิจัย
พื้นที่ศึกษา/ภาค ชื่อเรื่อง
พื้นที่ศึกษา/จังหวัด ISBN
หัวข้อศึกษา ปีที่พิมพ์
ห้องสมุด/หน่วยงานที่จัดเก็บ คำสำคัญ
หน่วยงานเจ้าของผลงานวิจัย ค้นหาหลายมิติพร้อมกัน
 
   
 
 
เมนูนี้ประมวลข้อมูลสรุปเกี่ยวกับงานวิจัยด้านแรงงาน นับตั้งแต่ พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบัน จากห้องสมุดต่าง ๆ ที่ให้ความร่วมมือทั่วประเทศ ตลอดจนข้อมูลสรุปของรายงานการวิจัย ฉบับสมบูรณ์ ที่กระทรวงแรงงาน เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ และรายงานการวิจัยที่น่าสนใจ ฉบับสมบูรณ์ ทั้งหมดที่เคยปรากฏบนฐานข้อมูลนี้ ข้อมูลสรุปประกอบด้วย
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้วิจัย
เลขเรียกหนังสือตามระบบของแหล่งที่จัดเก็บ
ISBN (ถ้ามี)
ห้องสมุดที่มีการจัดเก็บ (ตั้งแต่ พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา)
ปีที่พิมพ์เผยแพร่
พื้นที่ศึกษา (ภาค)
พื้นที่ศึกษา (จังหวัด)
หัวข้อศึกษา
ประชากรที่ศึกษา
สาระสังเขปหรือบทคัดย่อ
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ที่กระทรวงฯ เป็นเจ้าของหรือที่ได้รับอนุญาต)
ปีที่ศึกษา
ประเภทของสถาบัน หรือหน่วยงานที่เป็นเจ้าของผลงานวิจัย
ชื่อสถาบัน หรือหน่วยงานที่เป็นเจ้าของผลงานวิจัย
จาก แบบแสดงข้อมูลสรุปงานวิจัย ยังมีไอคอนให้คลิกเข้าไปดูรายงานการวิจัย ฉบับสมบูรณ์เรื่องนั้น ๆ ได้ทันที หากมีการจัดเก็บบนฐานข้อมูล

วิธีการค้นหา

          ท่านสามารถค้นหาบทคัดย่อที่คาดว่า จะตรงตามความต้องการของท่านได้ โดยระบบการค้นหาที่เตรียมไว้ ซึ่งเป็น 2 ระบบ คือ

          1.  ระบบ "เลือกและค้นหา" ระบบนี้ทำการค้นหาจาก "คำหรือประเด็น" สำคัญที่แสดงไว้บนหน้าจอแล้ว การค้นหาด้วยระบบนี้ ได้แก่ การค้นหาตาม

   
กลุ่มเป้าหมาย
พื้นที่ศึกษา (ภาค)
พื้นที่ศึกษา (จังหวัด)
หัวข้อศึกษา
ห้องสมุด
 
          วิธีการค้นหากระทำง่าย ๆ โดยเลือกจากประเด็นที่เตรียมไว้ เช่น ท่านต้องการค้นว่ามีงานวิจัยเรื่องใดบ้าง ที่เกี่ยวกับแรงงานเด็ก ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้
 
เข้าสู่เมนูบทคัดย่องานวิจัย  ---> ค้นหา  --->  กลุ่มเป้าหมาย  --->  คลิกที่แรงงานเด็ก  ---> Search

          ระบบจะแสดงรายการของงานวิจัยที่มีแรงงานเด็กเป็นกลุ่มเป้าหมาย ให้ท่านเลือกดูสาระสรุป พร้อมบทคัดย่อของงานวิจัย หรือรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (กรณีที่มีการจัดเก็บ) โดยเลือกคลิกที่ไอคอนที่แสดงไว้ด้านล่างของแบบบันทึกข้อมูลสรุป ของงานวิจัยเรื่องนั้น ๆ

          2. ระบบ "เติม และค้นหา" การค้นหาด้วยระบบนี้ ท่านต้องเติมข้อความหรือตัวเลขในพื้นที่ที่เตรียมไว้ ก่อนส่งให้ระบบค้นหา การค้นหาด้วยระบบนี้ได้แก่ การค้นหาตาม
   
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้วิจัย
ISBN
ปีที่พิมพ์
          เช่น ท่านต้องการค้นงานวิจัยที่จัดพิมพ์ใน พ.ศ. 2545 สามารถทำตามขั้นตอน ดังนี้      
 
    เข้าสู่เมนูบทคัดย่องานวิจัย  --->  ค้นหา  ---> ปีที่พิมพ์เผยแพร่  ---> เติมตัวเลข 2545 --->  Search

          ระบบจะแสดงรายการของงานวิจัยในปีนั้น ให้ท่านเลือกคลิกดูสาระสรุปของงานวิจัยที่ต้องการ

หากเป็นการค้นหางานวิจัยในช่วงปีที่กระทำได้ในลักษณะเดียวกัน เพียงแต่เติมช่วงปี เช่น 2545 และ 2547 แทนที่จะเป็น 2545 เพียงปีเดียว

          ระบบถูกออกแบบให้ผู้ใช้บริการสามารถทำการค้นหาได้ถึง 3 มิติ เพื่อช่วยให้การค้นหามีขอบเขตแคบลงตามต้องการ เช่น ผู้ใช้บริการ อาจต้องการค้นรายงานวิจัย เกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายแรงงานหญิงใน พ.ศ. 2547 จากห้องสมุดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ก็สามารถกระทำตามขั้นตอนได้ดังนี้

 
เข้าสู่เมนูบทคัดย่องานวิจัย --->  ค้นหาหลายมิติพร้อมกัน  ---> เครื่องจะแสดงหน้าคำสำคัญสำหรับการค้นหา ให้คลิกที่ 'กลุ่มเป้าหมาย'  --->   คลิกที่ 'แรงงานหญิง' --->  คลิกที่ 'ปีที่พิมพ์เผยแพร่  --->  เติม  '2547'  ในช่อง พ.ศ. --->  คลิกที่  'สถานที่จัดเก็บ'    --->  คลิกที่ห้องสมุด  'สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน'   --->  Search  
          ระบบจะแสดงรายงานวิจัยทั้งหมดบนฐานที่เกี่ยวข้องกับแรงงานหญิง ที่จัดทำใน พ.ศ. 2547 ซึ่งจัดเก็บในห้องสมุดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ให้ผู้ใช้เลือกดูสาระสรุป พร้อมบทคัดย่อ หรืองานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (กรณีที่การจัดเก็บ) โดยคลิกที่ไอคอนแสดงไว้ด้านล่าง

          นอกจากเมนูการค้นหาแล้ว ผู้ใช้สามารถเลือกตรวจสอบรายการของข้อมูลสรุปของงานวิจัยทั้งหมด ที่จัดเก็บไว้ได้ โดยคลิกที่เมนู "ข้อมูลสรุปรายงานวิจัยทั้งหมด" เมนูนี้อาจจำเป็นสำหรับผู้ที่ต้องการตรวจสอบจากชื่อเรื่องของงานวิจัยทั้ง หมดอย่างคร่าว ๆ ก่อนจะทำการค้นหาในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง จากเมนูนี้ผู้ใช้สามารถเลือกคลิกเข้าไปดูสาระสรุป พร้อมบทคัดย่อ หรือรายงานฉบับสมบูรณ์ ในกรณีที่มีการจัดเก็บโดยการคลิกที่ไอคอนที่เลือกได้เช่นกัน

 
 
^  
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2013 -กลุ่มงานวิจัยและวางแผนกำลังแรงงาน สำนักเศรษฐกิจการแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-2321418-20 / 02-6434375 โทรสาร 02-6434374
e-mail : rc@mol.go.th