วัตถุประสงค์
          การจัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยด้านแรงงาน มีวัตถุประสงค์ที่จะอำนวยความสะดวกในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลการวิจัยด้านแรงงาน ให้กับนักวิชาการ ผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนผู้สนใจ ข้อมูลบนฐานข้อมูลช่วยให้ท่านไม่ต้องตระเวนไปตามห้องสมุดต่าง ๆ โดยปราศจากทิศทาง เพราะจากข้อมูลสรุปที่เตรียมไว้ จะช่วยให้ท่านทราบว่างานวิจัยเล่มใดบ้างที่ตรงกับความต้องการ และงานวิจัยเหล่านี้ จัดเก็บอยู่ที่ใด นอกจากนั้น ฐานข้อมูลยังจัดเก็บงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ที่กระทรวงเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ นำออกเผยแพร่บนฐานข้อมูล หากงานวิจัยเหล่านี้ ตรงกับประโยชน์การใช้งานของท่านแล้ว ก็สามารถศึกษาค้นคว้าจากฐานข้อมูลได้โดยตรง
          ฐานข้อมูลยังเป็นประโยชน์สำหรับ ผู้ที่กำลังจะเริ่มงานวิจัย เพราะแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย ที่อาจจำเป็นต่อการวางแผนงานวิจัย ตลอดจนผู้ที่ต้องการจะเผยแพร่งานวิจัยของตน ก็สามารถเสนอให้พิจารณานำเผยแพร่บนฐานข้อมูลได้

          ข้อมูลบนฐานครอบคลุมประเด็นด้านแรงงาน และสวัสดิการด้านต่าง ๆ คือ แรงงานสัมพันธ์ การคุ้มครองแรงงาน ค่าจ้าง สวัสดิการ ความปลอดภัยในการทำงาน แรงงานไทยในต่างประเทศ การพัฒนาฝีมือแรงงาน การประกันสังคม การจัดหางาน ทรัพยากรมนุษย์ และอื่น ๆ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

          กลุ่มงานวิจัยและวางแผนกำลังแรงงาน สำนักเศรษฐกิจการแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-2321418-20 / 02-6434375 โทรสาร 02-6434374
e-mail : rc@mol.go.th

วิธีใช้ทั่วไป

          เมนูหลักของฐานข้อมูลปรากฏอยู่ตลอดเวลาของท่าน ท่านสามารถเข้าสู่แต่ละเมนูได้ โดยคลิกในตำแหน่งที่ตรงกับวัตถุประสงค์การใช้งานของท่านได้ทุกขณะ แต่หากต้องการย้อนกลับไป หน้าที่ผ่านมา ภายในเมนูเดียวกัน ให้คลิกที่ 'Back' บนมุมบนด้านซ้ายของหน้าจอ หรือ 'ถอยหลัง' ในตำแหน่งที่แสดงไว้ ในทำนองเดียวกัน การเปิดสู่หน้าต่อไป ภายในเมนูเดียวกันให้คลิกที่ 'Forward' บนมุมบนด้านซ้ายของหน้าจอ หรือ 'เดินหน้า' ในตำแหน่งที่แสดงไว้แล้วแต่กรณี

          สำหรับการ 'ค้นหาอย่างรวดเร็ว' ในหน้าแรกนั้น เป็นการค้นหางานวิจัยอย่างคร่าว ๆ แต่หากต้องการความละเอียดในการค้นหา ขอให้เข้าสู่เมนูการค้นหาในแต่ละส่วน จะมีประสิทธิภาพมากกว่า
          การค้นหาอย่างรวดเร็ว กระทำได้โดยเติมคำที่ต้องการค้นลงในช่องว่างที่จัดไว้ และ/หรือ คลิกเลือกหัวข้อศึกษาตามที่จัดแบ่งไว้ แล้วคลิก Search เครื่องจะค้นหาและแสดงรายชื่องานวิจัย ซึ่งผู้ใช้บริการ สามารถเลือกเข้าไปดูสาระสรุป บทคัดย่อ และรายงานฉบับสมบูรณ์ (กรณีที่มีการจัดเก็บ) ได้โดยเลือกคลิกไอคอนที่ต้องการ
 
 
   
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2013 -กลุ่มงานวิจัยและวางแผนกำลังแรงงาน สำนักเศรษฐกิจการแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-2321418-20 / 02-6434375 โทรสาร 02-6434374
e-mail : rc@mol.go.th